Supporting sustainable economies

Strengthening social entrepreneurship and community development in the context of covid-19 crisis.

Organizohen një sërë aktivitetesh online në kuadër të projetit ELBA 3 dhe ERASMUS+ për të mbështetur dhe fuqizuar bizneset sociale në kontekstin e pandemisë COVID-19.

Për t’u njohur me programin e aktivitetit, Ju lutem shkarkoni fletëpalosjen në formatin PDF:

Supporting sustainable economies