Tiranë me 02/11/2023

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Ushqim i ngrohtë, Korçë

Të nderuar,

Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri.

Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i organizatave Katolike që ofrojnë ndihmë.

Caritas Shqiptar punon me programe edukimi, që synojnë forcimin e pjesëmarrjes qytetare, nxitjen e barazisë sociale, ofrimin e shërbimeve mbështetëse në komunitetet më të cënueshme, nxitjen e vullnetarizmit, aftësimin e fëmijëve dhe të rinjve nëpërmjet edukimit, mbështet drejtësinë dhe nismat e paqes që kanë si qëllim ndërtimin e urave mes komuniteteve të ndara. Caritas-i Shqiptar në kuadër të objektivave afatmesëm dhe afatgjatë ofron shërbime dhe asistencë pa dallime fetare, etnike apo raciale.

Caritas Shqiptar funksionon në bazë të programeve: Programi Social, Programi Shëndetësor, Programi Anti-Trafikimit dhe Migracinit, Programi i Mbledhjes së Fondeve, Programi i Emergjencave dhe Programi i Shërbimeve Doganore. Duke përdorur rrjetin unik të famullive, kishave katolike shqiptare dhe komuniteteve fetare.

Në mbarë Shqipërinë funksionojnë 6 Caritas-e Dioqezane, pjesë e rrjetit të Caritas-it Kombëtar: Caritas Tiranë-Durrës, Caritas Shkodër-Pult, Caritas Sapa, Caritas Lezha, Caritas Rrëshen dhe Caritas Jugu, si dhe 95 misione referimi në të gjithë Shqipërinë.

Misioni

Ne besojmë në vlerën e dinjitetin e jetës njerëzore. Ne ndihmojmë duke u bazuar në vlerat shpirtërore dhe humanitare. Besojmë që çdo njeri ka të drejtë të jetë i përfshirë në vendime që kanë ndikim në jetën e tyre. Ne besojmë se respekti për të drejtat e njeriut do të garantojë një zhvillim të qëndrueshëm.

Parimet dhe Vlerat

 • Respektimi i të drejtave të njeriut
 • Drejtësia sociale
 • Respektimi i dinjitetit njerëzor
 • Paqja
 • Përfshirja e vullnetarëve
 • Respektimi i kulturës dhe diversitetit
 • Të njëjtë dhe të barabartë
 • Solidaritet

______________________________________________________________________________

Autoritet Prokurues:                                       Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                                          Ushqim i ngrohtë, Korçë

Nr. i Referencës:                                             RFP-UKO-ATM-23

Lloji i Procedurës:                                          Kërkesë për ofertë (RFP)

Data e njoftimit të tenderit:                            02/11/2023

Data e mbylljes së njoftimit:                         16/11/2023  Ora: 16:00

Kohëzgjatja e kontratës:                                 1 (një) vit

 

CARITAS SHQIPTAR KËRKON:

Të ofrojë shërbimin e ushqimit të ngrohtë për refugjatët dhe azilkërkuesit në Pikën e Kalimit Kufitar Kapshticë, në kuadër të projektit “Border Monitoring and Support Provision to Asylum-Seeker and Syrian arriving in Albania”, me donatorë UNHCR Albania.

Për të realizuar këtë shërbim, ftohen të gjitha kompanitë që kanë si objekt veprimtarie aktivitetin e kërkuar, të paraqesin ofertën e tyre, duke iu përmbajtur kërkesave të përcaktuara nga Caritas Shqiptar, brenda datës 16/11/2023, ora 16:00. Menu-ja e kerkuar mund te shkarkohet ketu SHKARKO MENU.

 

MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER

Hartimi i ofertës

Hartimi i ofertës do të bëhet me sistemin e dy zarfave të ndarë, ku:

 • Në zarfin e parë me mbishkrim “Specifikimet Teknike” do të përfshihen dokumentat si më poshtë:
  • Ekstrakt historik i subjektit
  • Formulari i plotësuar sipas formatit Propozim Oferte SHKARKO DOKUMENTIN.
 • Në zarfin e dytë me mbishkrim “Oferta Financiare” do të përfshihen dokumentat si më poshtë:
  • Formulari i plotësuar sipas formatit Oferte Financiare SHKARKO DOKUMENTIN . (Bashkëngjitur kësaj thirrje do gjeni edhe menunë për secilin vakt ku duhet të referoheni për plotësimin e ofertës financiare).

Subjektet duhet të dorëzojnë dorazi, dokumentacionin e kërkuar, të futur në dy zarfa jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e ofertuesit dhe të shënuar: 

“Ofertë për Ushqim i ngrohtë, Korçë; RFP-UKO-ATM-23”

Caritas Shqiptar

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327

Çdo ofertë e marrë pas datës së mbylljes së tenderit nuk do të pranohet. Caritas Shqiptar mundet të zgjasë afatin kohor për dorëzimin e ofertave, duke njoftuar me shkrim të gjitha kompanitë pjesëmarrëse ose duke bërë publik njoftimin për shtyrje afati.

Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lekë), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por duke specifikuar nëse përfshihet TVSH ose jo.

Gjithë dokumentacioni i ofertës duhet të përgatitet në gjuhën shqipe.

Çdo gabim në formulimin e ofertës do të shqyrtohet nga komisionet dhe nëse vlerësohet si e nevojshme do kontaktohet subjekti për sqarime të mëtejshme.

Për çdo paqartësi në plotësimin e ofertës mund të kontaktoni në caritasalbania@caritasalbania.org ose e.gripshi@caritasalbania.org

 

KRITERET E PËRZGJEDHJES

Kushtet e Përgjithshme

Ofertuesi duhet:

 • Të jetë i regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe të ketë në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit.

Formula e vlerësimit

Komisioni i Vlerësimit Teknik do të analizojë së pari dokumentacionin përkatës dhe do të vlerësojë nëse kompania është e përshtatshme në lidhje me kërkesat e paraqitura nga Caritas Shqiptar. Për të gjithë ofertuesit që do të kalojnë vlerësimin e dokumentacioneve të specifikimeve teknike do të shikohen ofertat financiare. Ofertat të cilat nuk janë të plotësuara me dokumentacionin përkatës mund të skualifikohen për mungesë dokumentacioni.

Formula e vlerësimit të Ofertës Fituese (OF) do të jetë si më poshtë:

OF = Ç + T + K

Ku:

 • Ç = Çmimi – 40%
 • T = Transporti në ambjentet e kërkuara – 30%
 • K = Koha për dorëzimin e mallit – 30%
Kriteri i Vlerësimit Pikët
Koha për dorëzimin e mallit:
1.      0 – 1 Orë 30 Pikë
2.      1 – 3 Orë 15 Pikë
3.      3+ Orë 1 Pikë
Transporti në ambjentet e kërkuara:
1.      Po 30 Pikë
2.      Jo 0 Pikë

 

Kriteri i çmimit do të vlerësohet sipas çmimit më të ulët dhe renditja do të bëhet me një diferencë prej 10 (dhjetë) pikësh, përkatësisht si më poshtë:

Oferta më e ulët (Vendi i parë) 40 Pikë
Oferta e dytë më e ulët (Vendi i dytë) 30 Pikë
Oferta e tretë më e ulët (Vendi i tretë) 20 Pikë
Oferta e katërt më e ulët (Vendi i katërt) 10 Pikë
Oferta e pestë më e ulët (Vendi i pestë) 1 Pikë

 

Nga vendi i pestë e në vazhdim, oferta financiare do të vlerësohet me 1 (një) pikë.

*Subjekti që do të grumbullojë më shumë pikë, pas procesit të vlerësimit, do të shpallet fitues.