Tiranë me 16/11/2020

OBJEKT:                                       Thirrje për pjesëmarrje në tender

Të nderuar Z./Znj.

Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri.

Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave Katolike që ofrojnë ndihmë.

Caritas Shqiptar punon me programe edukimi, që synojnë forcimin e pjesëmarrjes qytetare, nxitjen e barazisë sociale, ofrimin e shërbimeve mbështetëse në komunitetet më të cënueshme, nxitjen e vullnetarizmit, aftësimin e fëmijëve dhe të rinjve nëpërmjet edukimit, mbështet drejtësinë dhe nismat e paqes që kanë si qëllim ndërtimin e urave mes komuniteteve të ndara. Caritas-i Shqiptar në kuadër të objektivave afatmesëm dhe afatgjatë ofron shërbime dhe asistencë pa dallime fetare, etnike apo raciale.

Caritas Shqiptar funksionon në bazë të programeve: Programi Social, Programi Shendetesor, Programi Anti-Trafikimit dhe Migracinit, Programi i Mbledhjes së Fondeve, Programi i Emergjencave, Programi  Ekonomia Sociale dhe Aftesia e Kufizuar, si  dhe Programi i Shërbimeve Doganore, duke  bashkepunuar me  rrjetin unik të Enteve te Kishes Katolike ne Shqiperi,  si psh: Dioqezat, Famullite, Bashkesite Rregulltare, etj.

Në mbarë Shqipërinë funksionojnë 6 Caritas-e Dioqezane, pjesë e rrjetit të Caritas-it Kombëtar: Caritas Tiranë-Durrës, Caritas Shkodër-Pult, Caritas Sapa, Caritas Lezha, Caritas Rrëshen dhe Caritas Jugu, si dhe 95 misione referimi në të gjithë Shqipërinë.

Misioni

Ne besojmë në vlerën e dinjitetin e jetës njerëzore. Ne ndihmojmë duke u bazuar në vlerat shpirtërore dhe humanitare. Besojmë që çdo njeri ka të drejtë të jetë i përfshirë në vendime që kanë ndikim në jetën e tyre. Ne besojmë se respekti për të drejtat e njeriut do të garantojë një zhvillim të qëndrueshëm.

Parimet dhe Vlerat 

·       Respektimi i të drejtave të njeriut                      ·       Solidaritet

·       Respektimi i dinjitetit njerëzor                           ·       Përfshirja e vullnetarëve

·       Respektimi kulturës dhe diversitetit                  ·       Paqja

·       Të njëjtë dhe të barabartë                                     ·       Drejtesia Sociale


Autoritet Kontraktor:                                                Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                                                       “Rikonstruksion i pjesshëm i Zyrave të Policisë Kufitare, Porti Durrës.”

Nr. i Referencës:                                                          ITB-12-AT-20 (Shkarko njoftimin)

Lloji i Procedurës:                                                      Ftesë për ofertë (ITB)

Data e njoftimit të tenderit:                                   16/11/2020

Data e mbylljes së njoftimit:                                  24/11/2020; Ora: 15:00

Afati kohor për përfundimin e punimeve:      21 Dhjetor 2020

Dokumentacioni i përgatitur në:                         Gjuhën Shqipe

Periudha e vlefshmërisë së ofertës:                   180 (njëqind e tetëdhjetë) ditë


CARITAS SHQIPTAR KËRKON:

Të kryej rikonstruksion e pjesshëm dhe mobilimin e dhomës së pritjes, në godinën ekzistuese të Zyrave të Policisë Kufitare, Porti Durrës. Për të realizuar punimet e kërkuara, Caritas Shqiptar fton të gjitha kompanitë, që kanë si objekt veprimtarie shërbimin e kërkuar të paraqesin ofertën e tyre.

 

MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER

Hartimi i ofertës

Hartimi i ofertës do të bëhet në sistemin e dy zarfave.

  1. Në zarfin me emërtim Specifikimet Teknike do të përfshihen dokumentat si mëposhtë:
  1. Në zarfin me emërtim Oferta Financiare do të përfshihën dokumentat si mëposhtë:

Subjektet duhet të dorëzojnë dorazi, ofertën origjinale të futur në zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur, me emrin dhe adresën e ofertuesit dhe të shënuar:

“Ofertë për Rikonstruksion i pjesshëm i Zyrave të Policisë Kufitare, Porti Durrës”

Caritas Shqiptar

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327

Çdo ofertë e marrë pas datës së mbylljes së tenderit nuk do të pranohet. Caritas Shqiptar mundet, në diskrecionin e tij, të zgjasë afatin kohor për dorëzimin e ofertave, duke njoftuar subjektet (kompanitë) nepërmjet njoftimit publik për shtyrje afati.

Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lekë), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por duke specifikuar nëse përfshiret TVSH ose jo.

Për çdo paqartësi ose informacion më të detajuar mund të kontaktoni në adresën e email: caritasalbania@caritasalbania.org.

Dokumentacion plotësues informues:

  1. Planimetria e objektit (Shkarko dokumentin) dhe relacioni teknik (Shkarko dokumentin).

 

 Kriteret e përzgjedhjes

KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMT

Ofertuesi duhet:

  1. Të jetë i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit;
  2. Mos jetë në proçes falimentimi (Statusi aktiv);
  3. Të dorëzojë Deklaratën sipas Shtojcës 1;
  4. Të dorëzojë Deklaratën sipas Shtojces 2;

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje  të noterizuara të tyre. Rastet e dorëzimit të një ose disa dokumentave të rreme ose të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. Ofertat të cilat nuk janë të shoqëruara me dokumentacionin e mësipërm do të skualifikohen.

 

 KRITERET/FORMULA E VLERËSIMIT

Komisioni i Vlerësimit Teknik do të analizojë së pari dokumentacionin përkatës dhe do të vlerësojë nëse Operatori Ekonomik ka paraqitur dokumentacionin sipas kritereve të parashikuara në këtë njoftim (thirrje).

Komisioni i Vlerësimit Teknik do të kualifikojë Operatorët Ekonomik që përmbushin Kriteret e Përgjithshme të Pranimit.

Për të gjithë ofertuesit që do të kalojnë vlerësimin e dokumentacioneve të specifikimeve teknike, do të shikohen ofertat financiare nga Komisioni Kontraktues.

Oferta fituese do të zgjidhet mbi kriterin e çmimit më të mirë të ofruar.