Tiranë me 19/10/2020

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI

Shkarko dokumentin

Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko”, nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme:


Autoritet Kontraktor:                                            Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                                                   “Rindertim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga termeti, Lezhë”

Nr. i Referencës:                                                      RFP-02-SO-20

Lloji i Procedurës:                                                  Kërkesë për Propozim (RFP)

Data e njoftimit të tenderit:                               06/10/2020

Data e mbylljes së njoftimit:                              19/10/2020; Ora: 15:00

Afati kohor për përfundimin e punimeve:  30 Dhjetor 2020

Dokumentacioni i përgatitur në:                     Gjuhën Shqipe

Periudha e vlefshmërisë së ofertës:                180 (njëqind e tetëdhjetë) ditë


Arsyeja e shtyrjes së afatit për dorëzimin e dokumentacionit është pjesëmarrja e ulët e Operatorëve Ekonomikë.

Duke analizuar shkaqet si dhe duke vlerësuar situatën pandemike të krijuar nga COVID – 19, komisioni i vlerësimit të ofertave të caktuar për këtë proçes tenderimi, vendosi që të bëhej shtyrje e afatit për paraqitjen e ofertave. Shtyrja e njoftimit bëhet sipas të dhënave mëposhtë:


Data e shtyrjes së njoftimit:                              19/10/2020

Data e mbylljes së shtyrjes së njoftimit:     26/10/2020; Ora: 11:00


Kliko këtu për të shkuar tek adresa e njoftimit fillestar ku mund të gjeni informacionin e plotë mbi pjesëmarrjen.