Shëndetësor

KUJDESI NË BANESË PËR TË MOSHUARIT DHE NET-AGE

Kujdesi në Banesë për të moshuarit është një projekt, i cili synon përmirësimin e cilësisë së jetës së 50 të moshuarve në Tiranë. Grupi i punës i përbërë nga 1 mjek, 2 infermiere dhe 2 sanitare ofron asistencë mjeksore dhe sociale në banesë për të moshuarit. Kriteret e përzgjedhjes së përfituesve mbështeten në kushtet e [...]

PROGRAMI I AFTËSISË SË KUFIZUAR

Caritas-i Shqiptar, me qëllim integrimin e personave me aftësi të kufizuara, ka zbatuar programe të ndryshme për këtë target grup që në vitin 2008. Partner i vazhdueshëm në këtë ndërhyrje ka qenë Caritas-i St. Polten (Austri), i cili ka mbështetur programet e aftësisë së kufizuar pranë Caritas-it Shqiptar. Programi ka startuar me një projekt 3 [...]

KUJDESI SHËNDETËSOR PARËSOR

Caritas-i Shqiptar që prej vitit 1994 ofron kujdes shëndetësor parësor nëpërmjet rrjetit të qendrave shëndetësore (47 të tilla) të lokalizuara në zona të ndryshme të Shqipërisë. Nga ky shërbim përfitojnë çdo vit rreth 70.000 përfitues. Caritas-i shqiptar vlerëson rolin e padiskutueshëm të misionarëve dhe vullnetarëve laikë në mbarëvajtjen e shërbimeve në këto qendra, duke i [...]